Jako?? wynikaj?ca z tradycji.
Od ponad 85 lat specjalizujemy si? w obróbce metali.
Niezawodny Partner.
Precyzja zawarta w szczegó?ach.
Od ponad 80 lat klienci z bran?y motoryzacyjnej ufaj? naszym kompetencjom.
Wielkoseryjna Produkcja.
Dostarczamy cz??ci metalowe t?oczone z blachy ze zintegrowanym wysoko wytrzyma?ym po??czeniem gwintowym.

g??bokie ci?gnienie.
gi?cie.
t?oczenie.

Od 3 pokole? oferujemy bezpiecze?stwo poprzez jako??.

Schmittenberg jest jednym z wiod?cych specjalistów w dziedzinie obróbki plastycznej metali w Europie. Nasz? podstawow? zalet? jest produkcja cz??ci z blachy ze zintegrowanymi, wysokowytrzyma?ymi gwintami. Dostarczamy du?e serie dla sektora motoryzacyjnego i poza motoryzacyjnego na ca?ym ?wiecie.

Rozwój, konstrukcja i w?asna narz?dziownia.

  • Konstrukcja CAD
  • Metoda planowania 3D
  • Symulacja FEM
  • Symulacja procesu g??bokiego t?oczenia
  • Budowa prototypów oraz wzorców

» jeszcze

Nasze podstawowe kompetencje: g??bokie t?oczenie

Poprzez po??czenie operacji g??bokiego ci?gnienia z t?oczeniem na zimno osi?gamy maksymaln? wytrzyma?o?? naszych tulei gwintowych.

» jeszcze

Niezawodny
Partner.

Od ponad 80 lat klienci z bran?y motoryzacyjnej ufaj? naszym kompetencjom.

» jeszcze

Logo Bildmarke - Schmittenberg Metallwerke

Skontaktuj si? z nami

Przekonaj si? o naszej skuteczno?ci.
×
Copyright © Schmittenberg GmbH & Co. KG