Produkcja

Produkujemy bezpieczne i ekonomiczne komponenty o d?ugotrwa?ej ?ywotno?ci

Konkurencyjno?? na rynku ?wiatowym zapewniaj? nam: wieloletnie do?wiadczenie i wysokie wymagania jako?ciowe. Aby utrzyma? ten poziom stale si? rozwijamy i d??ymy do ci?g?ej optymalizacji naszych procesów i poziomu automatyzacji. Wszystkie etapy pracy: od konstrukcji narz?dzi, poprzez produkcj? seryjn?, a? po wysy?k? produktów poddajemy sta?ej kontroli.

Rozwój.

Pomys? jest pocz?tkiem naszego produktu. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu, zaanga?owanym i otwartym na novum pracownikom, a tak?e dzi?ki najnowocze?niejszym narz?dziom rozwojowym doradzamy i towarzyszymy naszym klientom we wdra?aniu specyficznych wymaga?.

Konstrukcja.

Wszystkie procesy konstrukcyjne s? powi?zane z najnowocze?niejszymi technologiami komunikacyjnymi. Projektujemy modyfikacje istniej?cych cz??ci lub tworzymy nowe, podlegaj?ce wymogowi dokumentacyjnemu, produkty w oparciu o w?asne lub cyfrowe szablony naszych klientów. Ponadto korzystamy z planowania metod? 3D, symulacji MES i symulacji g??bokiego t?oczenia. Oferujemy równie? w?asny prototyp i przyk?adow? konstrukcj?. Dzi?ki temu mo?emy terminowo przedstawia? naszym klientom pierwsz? wersj? ich koncepcji, a tym samym skróci? czas rozwoju.

Narz?dziownia.

Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam ??czy? g??bokie t?oczenie i wyt?aczanie na zimno, dzi?ki  temu osi?gamy  maksymaln? elastyczno?? i wytrzyma?o?? na rozci?ganie naszych elementów. Tuleje s? ci?gni?te bezpo?rednio z blachy no?nej, pojedynczo lub wielokrotnie, w zale?no?ci od specyfikacji klienta. Najbardziej zró?nicowane geometrie w przyrz?dzie s? osi?gane poprzez dodatkowe procesy gi?cia.

Zdolno?? regeneracji naszych gwintów.

Docelowe sp?cznienie surowca do 80% w obszarze kominka umo?liwia wprowadzenie wk?adki gwintowej Helicoil®, która umo?liwia niedrogie naprawy gwintów w trudno dost?pnych miejscach karoserii. Wymagane cechy jako?ciowe, takie jak si?a zrywaj?ca i moment obrotowy s? równie? osi?gane po zamontowaniu wk?adki gwintowej Helicoil®, co oznacza, ?e ??nasze produkty zachowuj? pe?n? funkcjonalno?? przez ca?y cykl ?ycia pojazdu.

Wysoka wytrzyma?o?? obci??eniowa produktów.

Je?li chodzi o budow? pojazdów, bezpiecze?stwo jest najwa?niejsze. Nasze produkty s? u?ywane wsz?dzie tam, gdzie wymagane s? istotne funkcje bezpiecze?stwa i mocowania oraz do?ywotnia trwa?o??. Nasze nakr?tki gwintowe spe?niaj? najwy?sze wymagania, a tym samym przyczyniaj? si? do zwi?kszenia bezpiecze?stwa pojazdu i kierowcy. Mi?dzynarodowe koncerny motoryzacyjne, a tak?e ich poddostawcy doceniaj? nasz know-how swoim d?ugoletnim zaufaniem.

Produkcja na prasach do 630 ton.

Produkujemy wy??cznie na prasach sterowanych numerycznie, których si?a nacisku mie?ci si? w zakresie 350 – 6300 kN i które mog? pomie?ci? przyrz?dy post?powe do d?ugo?ci 3000 mm.

Bezpiecze?stwo i precyzja procesu.

Stale monitorujemy bezpiecze?stwo procesu naszej produkcji. Wszystkie nasze automaty do t?ocznia  s? sterowane numerycznie. Monitorowanie SPC w trakcie procesu, testy rozci?gania, ?ciskania, rozerwania i momentu obrotowego, a tak?e analizy mikrosekcji s? przeprowadzane regularnie, aby móc stale zagwarantowa? wysok? jako?? naszych produktów.

 

Die Zufriedenheit unserer Kunden motiviert jeden einzelnen Mitarbeiter und wird mit großem Engagement von allen Abteilungen getragen.

Logo Bildmarke - Schmittenberg Metallwerke

Skontaktuj si? z nami

Przekonaj si? o naszej skuteczno?ci.
×
Copyright © Schmittenberg GmbH & Co. KG