Spó?ka

In über 85 Jahren haben wir uns immer weiter entwickelt. Was sich nicht verändert hat, ist unser Anspruch an höchste Qualität.

Schmittenberg GmbH & Co. KG to renomowana firma rodzinna, która od pokole? wypracowa?a siln? pozycj? na rynku. Nie tylko niezwykle wysoka wytrzyma?o?? naszych produktów, ale tak?e blisko?? do klienta jest jednym z czynników decyduj?cym o naszym sukcesie.

W pe?ni identyfikujemy si? z wymaganiami naszych klientów i dok?adamy wszelkich stara? , aby zaspokoi? wymagania naszych zleceniodawców. Doceniaj? to nasi klienci na ca?ym ?wiecie. W?ród nich jest wielu sta?ych partnerów, z którymi wspó?pracujemy od dziesi?cioleci.

Partnerzy ufaj? naszym umiej?tno?ciom i naszemu know-how. I to motywuje nas do dalszego rozwoju. Z ogromnym zaanga?owaniem i pasj? podchodzimy do kompleksowej obs?ugi klienta, ka?dy z naszych pracowników ma tylko jeden cel: zawsze dawa? z siebie to, co najlepsze.

Wieloletniego do?wiadczenia w obróbce metali nie da si? niczym zast?pi?.

Nasza firma zosta?a za?o?ona w 1932 roku w Wuppertalu przez Ericha i Hildegard? Schmittenberg. Ju? wtedy produkowano masowo wysokiej jako?ci g??boko t?oczone cz??ci: tulejki dla klientów z okolicznej tradycyjnej bran?y narz?dzi r?cznych, a tak?e nakr?tki wbijane i do zgrzewania dla niemieckiego przemys?u motoryzacyjnego. Ju? w 1937 roku pierwsze VW Garbusy je?dzi?y z produktami Schmittenberg.

Firm? prowadzi od 1993 roku Yvonne Schmittenberg, przedstawicielka trzeciego pokolenia. Dyrektor Christian Rieder wspiera Pani? Schmittenberg w zarz?dzaniu.

W 1994 roku zosta?a za?o?ona Spó?ka córka w Szczecinie, w Polsce. Du?y popyt  na nasze produkty podlegaj?ce obowi?zkowi dokumentacji wymóg? zwi?kszenie  mocy produkcyjnych i w 2001 roku zosta? wybudowany nowy zak?ad, który w 2002 roku rozpocz?? produkcj? seryjn?. Oba zak?ady, w Wuppertal i w Szczecinie s? certyfikowane zgodnie z IATF 16949 i ISO 14001.

IATF 16949 und ISO 14001:2016 zertifiziert

System Zarz?dzania Jako?ci?

Nasz cel: bezpiecze?stwo poprzez jako??.

Nasza praca opiera si? na filozofii zero braków, któr? realizujemy z wielk? pasj?. Przy tym nasz? aspiracj? nie jest stagnacja ale ci?g?e doskonalenie naszego potencja?u produkcyjnego i jako?ci. Od FMEA / QVP w fazie projektu, poprzez ci?g?e monitorowanie produkcji, a? po zautomatyzowan? optyczn? kontrol? ko?cow?, ca?y proces jest kierowany przez CAQ tak, aby zawsze zagwarantowa? optymalne rezultaty.

System Zarz?dzania ?rodowiskiem

Nasza dewiza:
Odpowiedzialno?? za ?rodowisko.

Jednym z najwa?niejszych dzia?a?  naszego przedsi?biorstwa  jest poszanowanie ?rodowiska i ochrona zasobów. Dbamy o  redukcj? odpadów i materia?ów niebezpiecznych oraz ich w?a?ciw? utylizacj?. Uwra?liwiamy naszych pracowników na ochron? ?rodowiska i szkolimy ich w zakresie realizacji naszego Systemu Zarz?dzania ?rodowiskowego.

Nasi pracownicy charakteryzuj? si? wysokim poziomem ?wiadomo?ci i odpowiedzialno?ci, niemniej s? stale doszkalani. Jeste?my dumni z naszego zaanga?owanego zespo?u, który dzi?ki wieloletniemu sta?owi pracy w naszym przedsi?biorstwie zapewnia mu dodatkow? stabilno??. Jako niezale?na firma rodzinna jeste?my w stanie samodzielnie okre?la? nasze struktury: promujemy niezale?n? prac? poprzez p?ask? struktur? organizacyjn? i dzi?ki temu jeste?my w stanie szybko i elastycznie reagowa? na oczekiwania klientów.


Logo Bildmarke - Schmittenberg Metallwerke

Skontaktuj si? z nami

Przekonaj si? o naszej skuteczno?ci.
×
Copyright © Schmittenberg GmbH & Co. KG